POMAZANIE CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých slúži na uzdravenie človeka
na tele i na duši z Božej moci

 

Pomazanie chorých je sviatosť,

v ktorej sa udeľuje chorému

veriacemu posväcujúca milosť,

aby ho pozdvihla a posilnila.

 

 

 

Cieľ sviatosti

 • uzdraviť dušu a posilniť pre znášanie ťažkostí choroby, úzkostí smrteľného boja
 • posilniť dušu proti pokušeniam zlého
 • neprichádza zastupovať medicínu a lekárov, ale Cirkev prichádza, aby voviedla tohto človeka do svetla lásky a života v Ježišovi Kristovi.

Účinky sviatosti pomazania chorých:

 • spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a dobro celej Cirkvi
 • posila, pokoj a odvaha znášať choroby alebo starobu
 • odpustenie hriechov
 • navrátenie zdravia ak to osoží duchovnej spáse
 • príprava na prechod do večného života

Kňaz pomaže chorého na čelo a ruky olejom – znakom kríža.

Kto môže prijať túto sviatosť?

Každý katolík, ktorý je vážne chorý, alebo starý a potrebuje uzdravujúcu moc Pána Ježiša. Pred prijatím sviatosti sa treba vyspovedať.

Zaopatrenie chorého spočíva vo vyslúžení troch sviatostí:

 • Sviatosť zmierenia
 • Podanie eucharistie
 • Pomazanie chorých

Ak je chorý v bezvedomí, môže mu kňaz vyslúžiť sviatosť pomazania chorých podmienečne:   Podmienkou je, že ľutuje svoje hriechy a je ochotný túto sviatosť prijať.
Ak by totiž človek, ktorému vysluhujú túto sviatosť nebol veriaci, alebo by nesúhlasil s jej prijatím, keby bol pri vedomí, alebo by odmietol ľutovať svoje hriechy, tak by mu táto sviatosť neplatila.

Sviatosť pomazania chorých nemožno vysluhovať človekovi po jeho smrti. Treba preto privolať k chorému kňaza načas.

Individuálne vyslúženie sviatosti
Individuálne Sviatosť vysluhujeme doma alebo v nemocnici. O jej vyslúženie môžete požiadať na farskom úrade osobne alebo telefonicky.

Ak je sviatosť vysluhovaná doma, je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece. Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať v modlitbe pri chorom.

Hromadné vyslúženie sviatosti
Hromadne vysluhujeme pomazanie chorých raz ročne počas svätej omše. Vtedy ju môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok veku života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Jednou z podmienok je, aby prijímateľ sviatosti bol v stavbe posväcujúcej milosti.