Liturgický program na 8. cezročnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.03.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ján, Mária Kačurekovi
Féria
05.03.
Utorok
07:00 sv. omša
+
Mária, Jozef

Eucharistická zmierna poklona
do 17:00

O Najsvätejšej Eucharistii
votívna sv. omša
06.03.  
Streda
07:00 sv. omša
Za farnosť

18:00 sv. omša
+ Mikuláš, Mária

Popolcová streda

Pôst a zdržovanie
sa mäsitého pokrmu.
Je deň pokánia v celej Cirkvi.

07.03.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+
Jozef

Féria

08.03.
Piatok
17:30 Krížová cesta
18:00 sv. omša
+ Dušan

Féria

09.03.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Anna, Ján

Féria

10.03.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

 10.30 sv. omša 

1. pôstna nedeľa „C“

  • Dnes o 15.00 pobožnosť KBM s Eucharistickou adoráciou;
  • V utorok po rannej sv. omši bude v našom chráme Eucharistická zmierna poklona pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou až do 17.00 kedy bude ukončená požehnaním, kto z veriacich zotrvá aspoň pol hodinu v adorácii pred Sviatosťou Oltárnou môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky;
  • Na popolcovú stredu vstupujeme do 40 dňového pôstneho obdobia, pri každej sv. omši bude obrad značenia popolom;
  • Každý piatok a nedeľu sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty podľa rozpisu, ktorý je na nástenke;
  • V sobotu stretnutie deti na fare;
  • V nedeľu bude zbierka na charitu;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 30 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Bilá Erika, Hirková Iveta, Jakubová Anna