Liturgický program na 2. Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.04.
Pondelok
16:00 sv. spoveď

18:00 sv. omša
+ Andrej, Alžbeta

Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy

sviatok

30.04.
Utorok
07:00 sv. omša + sv. spoveď
+ Anna, Ján
Féria
01.05.  
Streda
16:00 sv. spoveď

18:00 sv. omša
Zdr. Timotej

Sv. Jozefa,
robotníka

ľubovoľná spomienka

02.05.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ spoveď chorých

+ Juraj, Alžbeta

Za povolania
na kňazský stav

votívna sv. omša

03.05.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov
sviatok
 
1. piatok v mesiaci
04.05.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo

08:00  sv. omša
Za čl. ruž. bratstva

O Panne Márii
votívna sv. omša 

05.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 10.30 sv. omša 

14.00 Eucharistická pobožnosť 
s požehnaním

3. Veľkonočná nedeľa „C“

slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 15.00 s Eucharistickým požehnaním;
  • Počas mesiaca máj sa pred sv.omšou budeme spoločne modliť májovú pobožnosť;
  • V utorok a vo štvrtok o 17.30 nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole;
  • Dňa 11.5 bude púť detí do Obišoviec, nahlásiť sa môžete od dnes v sakristii;
  • Každý, kto si dnes uctí obraz BM a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci;
  • upratovanie kostola: Ivanková Anna, Očkášová Ľubica, Poláková Helena