Liturgický program na 7. Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.06.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
+ rod. Valovčinová, Kurimská
Svätých Karola Lwangu
a spoločníkov, mučeníkov
spomienka
04.06.
Utorok
07:00 sv. omša + sv. spoveď
Zdr. Božena, 60 r. 

Féria

05.06.  
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša + Eucharistická adorácia
+ Michal, Anna

Na poďakovanie Bohu
za dar ľudského života
votívna sv. omša

06.06.
Štvrtok   
07:00 sv. omša + sv. spoveď chorých
+ Anna, Michal

Za povolania
na kňazský stav
votívna sv.omša

07.06.
Piatok
17:30 Krížová cesta
18:00 sv. omša
s Eucharistickým požehnaním
Za živých a + členov BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

08.06.
Sobota
08:00  sv. omša  NEBUDE!
 
09.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
+ Pavol, Anna

10.30 sv. omša 
Zdr. Michal 70r.

ZOSLANIE DUCHA SVӒTÉHO

Slávnosť 

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť KBM o 15.00 s Eucharistickým požehnaním + výmena ruž. tajomstiev; 
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia, ďakujeme za váš milodar;
  • Skončil sa mariánsky mesiac máj, začal mesiac jún, ktorý je zasvätený úcte Božského Srdca Ježišovho;
  • Na budúci týždeň sú v stredu piatok a v sobotu letné kántrové dni, obsahom modlitieb sú prosby za jednotu kresťanov;
  • Od dnešnej nedele až do piatku bude v našom chráme súsošie s názvom Misijný  pamätník  nenarodeným  deťom. Toto umelecké dielo jemným spôsobom otvára vážnu tému bolesti po umelom potrate a pomáha v procese odpustenia a uzdravenia. Bude to príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách.    
  • Milodary: bohuznáma rod. na oltár obetovala 50 eur;
  • Upratovanie kostola: Urbanová Alena, Hudáková Anna, Karolová Veronika; PBZ