Liturgický program na nedeľu Najsvätejšej Trojice „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.06.
Pondelok
 18.00 sv. omša
Za obrátenie sŕdc bohuznámej rodiny
 Féria
18.06.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ bohuznáma rod.
Féria
19.06.  
Streda
 18.00 sv. omša
Zdr. Helena, 80r.
 S platnosťou zo slávnosti
20.06.
Štvrtok   
 07.00 sv. omša
Za farnosť    

18.00 sv. omša + Eucharistická procesia
Zdr. sr. františkánky

Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi  

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

21.06.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Michal a Helena 40r.
 Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka 

spomienka

22.06.
Sobota
 18.00 sv. omša
+ Vladimír Klocek
Panny Márie v sobotu
ľubovoľná
spomienka
23.06.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach

10.30 sv. omša

12. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h. nebude
  • Na budúci štvrtok je prikázaný sviatok Božieho Tela  Krvi,  sväté omše budú ráno a večerná sv. omša bude spojená s Eucharistickou procesiou okolo chrámu – oltáriky, prosím o ich prípravu. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky;
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka;
  • Upratovanie kostola: Balogová Silvia, Vargová Anna, Tokárová Ľudmila;  PBZ