Liturgický program na 17. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
29.07.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Michal
Sv.  Marty
spomienka
30.07.
Utorok
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď

+ Rudolf, Alžbeta, Rudolf
Féria
31.07.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Mária, Ján, Jaroslav
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka
01.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ spoveď chorých
+ Anna
Za povolania na kňazský stav
votívna sv. omša
02.08.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša

Za živých a + členov BBSJ
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša
1. piatok v mesiaci
03.08.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša

Za RB

Panny Márie v sobotu
votívna sv. omša

 

04.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Na úmysel kňaza
10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

18. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Spovedať na prvý piatok budem tak ako stále s výnimkou  utorka, kedy budem spovedať do 9.00, z dôvodu účastí na kňazskom pohrebe; 
  • Ďakujem ženám, ktoré pre náš chrám obetovali kvetinovú výzdobu z vlastných záhrad;
  • Milodary: Bohuznáma rod. na chrám obetovala 200 Eur; 
  • Upratovanie kostola: Kušnírová Anna, Homlitášová Andrea, Kočišová Magdaléna; PBZ