Liturgický program na 26. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.09.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+Mária, Michal
Sv.  Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
01.10.
Utorok
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď
+ Alžbeta

Sv.  Terézie z Lisieux,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

02.10.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján, Mária
Sv. anjelov strážcov
spomienka
03.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých
+
Gizela, Štefan

Za povolania na kňazský stav 
votívna sv. omša

04.10.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých + členov BBSJ

O Najsv. Srdci Ježišovom
votívna sv. omša

1.  piatok v mesiaci

05.10.
Sobota

13:30 Odchod autobusu
na odpustovú slávnosť do Obišoviec  

15:00 sobášna sv. omša
Za novomanželov

Panny Márie v sobotu 
spomienka

06.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša

27. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.  
  • Začína mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom, modlitba sv. ruženca bude podľa jednotlivých stavov, rozpis je na nástenke;
  • Odchod autobusu na na fatimskú sobotu do Obišoviec bude v sobotu o 13.30 hod od kostola;
  • Na budúcu sobotu stretnutie detí na fare o 14.00h;
  • Zbierka na rádio Lumen – 364.39 Eur; PBZ
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 70,- Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola: Havranová Ľubica, Belasová Mária, Tatarková Ľubica; PBZ