Liturgický program na 30. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.10.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+Michal
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov 
sviatok
29.10.
Utorok
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď
Za rod. Serbákovu
Féria
30.10.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Alžbeta Jakubová
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
31.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša + sv. spoveď chorých
Zdr. Mária

Féria

01.11.
Piatok
08.30 sv. omša + Eucharistická pobožnosť
Za farnosť

10.30 sv. omša
Za
všetkých verných zosnulých
14:00 Dušičková pobožnosť
na cintoríne

VŠETKÝCH  SVӒTÝCH slávnosť
Prikázaný sviatok

1. piatok v mesiaci

02.11.
Sobota
07:00 Mariánske večeradlo


08:00 sv. omša

Za všetkých verných zosnulých

10.00 sv. omša
Za duše v očistci

Všetkých verných zosnulých
spomienka

03.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť 

10.30 sv. omša

15.00 Eucharistická pobožnosť

31. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

 Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu o 14.00 h. sa modlíme sv. ruženec s našimi mladými;
  • Zo zbierky na misijnú nedeľu ste obetovali 451.20 Eur ;
  • Vo štvrtok o 14.00 do 16.00 pozývam deti na špeciálne stretnutie pred dušičkovými sviatkami, v sobotu o 14.00 stretnutie detí na fare už nebude;
  • Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť sviečky po 1 eur + letáčik s modlitbou;
  • Milodary:  novomanželia Popaďákovi zo svadby obetovali na chrám 100 Eur a bohuznáma rodina 50 Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola: Urigová Katarína, Kurišková Helena, Popaďáková Mária; PBZ