Liturgický program na 2. adventnú nedeľu „A“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.12
Pondelok
07.00 sv. omša
Za farnosť 

18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Nepoškvrnené počatie
Panny Márie
slávnosť presunutá z nedele
10.12
Utorok
06.00 rorátna sv. omša
+ Ján, Alžbeta, Michal, Alžbeta

Panna Mária,
vyvolený potomok Izraela

11.12.
Streda
18.00 sv. omša
+
Alžbeta, Michal
Féria
12.12.
Štvrtok
06.00 rorátna sv. omša
+ Pavol Šaffa
Panna Mária
pri  Zvestovaní Pána
13.12.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal, Mária
Sv. Lucie,
panny a mučenice

spomienka
14.12.
Sobota
06.00 rorátna sv. omša
+ Eucharistická adorácia do 15.00 hod.
+ Alžbeta, Jozef

Navštívenie
Panny Márie

15.12.
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť


10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza
 


14.00 – 16.00
predvianočná sv. spoveď

 

3. ADVENTNÁ NEDEĽA
„A“

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť
  • Na jesennú zbierku venovanú potrebám charity ste obetovali 355,65€; PBZ
  • Ďakujem deťom a všetkým účinkujúcim za prípravu akadémie na Sv. Mikuláša
  • Zajtra je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. omše podľa liturgického programu
  • Na budúcu sobotu po rannej sv. omši bude vystavená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod.
  • Deti budú mať v sobotu o 14.00 na fare nácvik na koledovanie Dobrej noviny
  • Na budúcu nedeľu 15.12 bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď od 14.00 – 16.00, prosíme o dobrú prípravu, program spovedania je vonku na nástenke; 
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 50€, bohuznáma sestra 50€, bohuznámy Michal 50€, ruž. bratstvo našej farnosti 1000€, všetkým darcom nech žehná Pán
  • Upratovanie kostola v piatok po sv. omši: Bilá Mária, Valigová Anna, Madárová Mária; PBZ