Liturgický program – Nedeľa Sv. Rodiny „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.12.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Juraj

 Šiesty deň v oktáve
Narodenia Pána

31.12.
Utorok
08.00 sv. omša
+ ďakovná pobožnosť
+ Jozef

23.00 Eucharistická pobožnosť

24.00 Polnočné
Eucharistické požehnanie

 Siedmy deň v oktáve
Narodenia Pána
 
01.01.2020 
Streda
8.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša 
Zdr. Milan

Panny Márie Bohorodičky

slávnosť

PRIKÁZANÝ  SVIATOK

02.01.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
08.00 sv. spoveď chorých

Za povolania na kňazský stav
votívna sv. omša

03.01.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom
Srdci Ježišovom
Votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

04.01.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša
Za ružencové bratstvo

O Preblahoslavenej
Panne Márii

Votívna sv. omša

05.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

2. NEDEĽA
po Narodení Pána
„A“
sviatok

  • Dnes pobožnosť nebude; 
  • V dnešnú nedeľu Sv. Rodiny máme mimoriadnu zbierku na pomoc obetiam po výbuchu plynu a požiari bytovky v Po;
  • Do budúcej soboty nahláste prosím v sakristii Trojkráľovú posviacku domov;
  • Spovedať ako pred prvým piatkom nebudem s výnimkou našich chorých a to vo štvrtok od 8.00 hod;
  • Kto by mal záujem byť lektorom v našej farnosti nech sa kedykoľvek prihlási v sakristii, povzbudzujem najmä našich mladých;
  • Ďakujem našim koledníkom Dobrej noviny za ich obetu, vykoledovali 2 009,23 Eur; 
  • Milodary:  dve bohuznáme rod. po 100 €, dve bohuznáme rodiny 50 €, bohuznáma sestra 50 €,       všetkým darcom nech žehná Pán;
  • Upratovanie kostola: Urbanová Anna, Makanová Anna, Ištoková Mária; PBZ