Liturgický program na 1. pôstnu nedeľu „A“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.03
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef, Alžbeta
Féria
03.03
Utorok
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď
+ Jozef

Féria

04.03.
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+
Bartolomej, Ján
Féria
(kántry)
05.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých
+ Jozef Nemec
Féria
06.03.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
Za živých a + čl. BBSJ
Za odpustenie hriechov
(kántry)
1. piatok v mesiaci
07.03.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za ružencové bratstvo

Féria
(kántry)

08.03.
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť


10.30 sv. omša
+ Magdaléna

2. Pôstna nedeľa
„A“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty + KMB + Eucharistická poklona;
  • Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia, počas pôstnej doby sa v piatok a v nedeľu modlime pobožnosť Krížovej cesty, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky, rozpis je vonku na nástenke a webovej stránke farnosti;
  • V dnešnú nedeľu je na celom Slovensku jarná zbierka na charitu, PBZ;
  • Na budúcu sobotu stretko detí na fare;
  • Streda, piatok, sobota sú jarné kántrové dni, obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia; 
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 50 Eur;  z krstu Jozefa Novakovského rodičia na chrám 50 Eur; všetkým darcom nech žehná Pán
  • Upratovanie kostola: Vašková Anna, Straková Anna, Bandurová Eva;  PBZ