Liturgický program na 7. veľkonočnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.05.
Pondelok
Sanitárny deň
 
26.05.
Utorok
08:00 sv. omša
Božie požehnanie pre Janku
Sv. Filipa Neriho, kňaza
spomienka
27.05.
Streda
08:00 sv. omša
Zdr. Anna Dziváková 70r.

Za jednotu kresťanov
votívna sv. omša

kántrový deň

28.05.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Zdr. bohuznámej rodiny

 Féria

29.05.
Piatok
08:00 sv. omša
+ Ján, Mária, Juraj

Féria

30.05.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Mária s rod.

Féria
31.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
PRE SENIOROV NAD 60r.
Za  farnosť

10.30
sv. omša pre veriacich do 60r.
Na úmysel kňaza

Zoslanie Ducha Svätého

slávnosť

 

TURÍCE

 • Dnes o 14.00h. pobožnosť nebude a rovnako ani žiadne iné spoločné aktivity až do odvolania krízovej situácie na Slovensku, keďže je aj ďalej zákaz zhromažďovania;
 • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni, obsahom sú prosby za jednotu kresťanov, alebo za duchovné povolania; 
 • Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti sa prekladá na mesiac jún, termín bude oznámený neskôr;
 • V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia;
 • Milodary: bohuznáma rodina 50 Eur a bohuznáma rod. 100 Eur; PBZ; 
 • Upratovanie kostola: Kroková Emília, Šuľáková Anna, Takáčová Božena; PBZ

 

 • Pripomínam, že aj naďalej platia prísne hygienické pravidlá hl. hygienika SR, ktoré sme povinní všetci dodržiavať!
 • Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. 
 • Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.
  Ak sa v nedeľu nezúčastnite svätej omše v kostole, využívajte možnosť byť prítomní na svätej omši cez média — TV Lux, rádio Lumen…

 

 • Pred svätou omšou: 
  Pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk (pripravené pri vchodoch do kostola)

   
  Nepoužívame sväteničky na svätenú vodu, tie ostávajú prázdne.  

  Počas svätej omše je potrebné mať na tvári rúško. 
   Sedíme v každej druhej lavici – dodržujeme vzdialenosť (cca 2 m) Na laviciach nemajú byť žiadne predmety (modlitebné knižky, obrázky či ruženec…) 

 

 • Ak by sa naplnila kapacita kostola pri daných výnimočných podmienkach, veriaci sa môžu zhromaždiť aj vonku pred kostolom, pri dodržaní predpísaných odstupov.

 

 • Pri znaku pokoja si nepodávame ruky, pozdravíme sa iba úklonom hlavy.

 

 • Sväté prijímanie prijímame na ruku. (Ide o výnimočné povolenie počas epidémie) Prijímanie na ruku prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku dlaňou hore, na ktorú dostane Božie Telo a pravou rukou si ho hneď sami podáte do úst. Aj v rade na sväté prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. 

 

 • Sviatosť zmierenia: v nasledujúcich dňoch resp. týždňoch budem okrem nedele spovedať pol hodiny pred svätou omšou. Prosím o pochopenie a trpezlivosť.

 

 • Prípadné doplnenie informácií budem aktualizovať.