Liturgický program na nedeľu Najsvätejšej Trojice „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
08.06.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Ján Nemčík

Féria
09.06.
Utorok
08:00 sv. omša
Zdr. Ružena
Féria
10.06.
Streda
18:00 sv. omša
+ Miroslav, Michal
Féria
S platnosťou zo  slávnosti
11.06.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza
 

18:00 sv. omša
+ Eucharistická procesia
Za veriacich farnosti

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
slávnosť

Prikázaný sviatok

12.06.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Helena
Féria
13.06.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Mária

09:00 sv. spoveď detí

Sv. Antona Paduánskeho,
kňaza a učiteľa Cirkvi

ľubovoľná spomienka

14.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30  sv. omša

Slávnosť
Prvého sv. prijímania

Za prvoprijímajúce deti

11. nedeľa
v období cez rok „A“

  • Na budúci týždeň vo štvrtok budeme sláviť slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky;
  • Na budúcu nedeľu o 10.30 slávnosť 1. sv. prijímania našich detí
  • Ďakujem nášmu odpustovému kazateľovi o. Slavomírovi Čekanovi, farárovi v Stankovciach za odpustovú homíliu;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 100 Eur a bohuznáma sestra 100 Eur, z krstu Matea Uličného rodičia obetovali 100 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v piatok: rodičia prvoprijímajúcich detí, PBZ
  • Pripomínam, že aj naďalej platia prísne hygienické pravidlá hl. hygienika SR, ktoré sme povinní všetci dodržiavať!