Liturgický program na 11. nedeľu v cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.06.
Pondelok
18:00 sv. omša
Na úmysel biskupa

Féria
16.06.
Utorok
08:00 sv. omša
+ Milan Hubler
Féria
17.06.
Streda
18:00 sv. omša
Na úmysel biskupa
Sv. Jozefa
votívna sv. omša

18.06.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Za farnosť

Féria

19.06.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Miloš Uriga, 50r.

Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho

slávnosť

20.06.
Sobota
18:00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
Zdr.
Marián, 50r.

Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie

spomienka

21.06.

Nedeľa

09.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

12. nedeľa
v období cez rok „A“

  • Na budúci týždeň v piatok budeme sláviť slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní modlitby: Najmilší Ježišu, ktorá je predpísaná na túto slávnosť, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky;
  • Na budúcu nedeľu sv. omša iba o 09.30 hod.
  • Na budúci piatok a v sobotu budú v Košickej katedrále diakonské a kňazské svätenia, sprevádzajme ich vo svojich modlitbách;
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 Eur;
  • Upratovanie kostola: Kačmárová Mária, Godová Helena, Urbanová Mária, PBZ
  • Pripomínam, že aj naďalej platia prísne hygienické pravidlá hl. hygienika SR, ktoré sme povinní všetci dodržiavať!