Liturgický program na nedeľu sv. Cyrila a Metoda „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.07.
Pondelok
18:00 sv. omša
Na úmysel biskupa

Féria
07.07.
Utorok
08:00 sv. omša
+ Ján Nemčík
Féria
08.07.
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. rod. Dorošová

sv. Jozefa
votívna sv. omša

09.07.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Na úmysel biskupa

 Féria

10.07.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Mária Matisková

Féria

11.07.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. rod. Halatová

Sv. Benedikta,
opáta, patróna Európy
sviatok

12.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť   
10.30 sv. omša
Za deti, ktoré prvý raz prijali Eucharistiu

15. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev;
  • Od pondelka je nový rozpis ruží na modlitbu sv. ruženca pred sv. omšou;
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 100€, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kandalová Anna, Hajníková Marta, Šaffová Helena