Liturgický program na 26. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
28.09.
Pondelok
16.00  sv. spoveď
18.00  sv. omša

+ Michal, Alžbeta
Féria
29.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď

+ Jozef
Sv.  Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov
sviatok
30.09.
Streda
16.00  sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Jolana, Alžbeta, Alexander
Sv. Hieronyma,
kňaza a učiteľa Cirkvi 
spomienka
01.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Božie požehnanie pre Mariána
08.00 sv. spoveď chorých

Sv. Terézie
od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka
02.10.
Piatok
17.00  Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša 
Za živých a + členov BBSJ
Sv. anjelov strážcov
spomienka
03.10.
Sobota
07.00  Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za členov RB
Panny Márie v sobotu 
ľub. spomienka 
04.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť

10.30  Odpustová
sv. liturgia v Stankovciach


14.00 Eucharistická pobožnosť
 

27. nedeľa
v Cezročnom období „A“

 

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Dnes po sv. omšiach bude jednateľ spolku sv. Vojtecha p. Peter Popaďák rozdávať podielové knihy Spolku sv. Vojtecha a to vzadu v kostole, členský príspevok na budúci rok je 8 Eur;
  • V stredu na spomienku sv. Hieronyma sa končí Rok Božieho slova;
  • V nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela sv. otca, PBZ
  • Začína október ružencový mesiac kedy pri spoločnej modlitbe sv. ruženca a pri splnení
    podmienok môžeme získať úplné odpustky, rozpis modlitby sv. ruženca podľa jednotlivých stavov je na nástenke, prosím aby ste si ho všimli;
  • Milodary:  bohuznáma rodina na chrám 50€, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Vožňáková Anna, Fedorová Dagmar, Urigová Monika, PBZ