Liturgický program na 27. cezročnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.10.
Pondelok
18.00  sv. omša
Zdr. manželov Stanislav a Lucia
Sv. Faustíny Kowalskej,
panny
ľubovoľná spomienka
06.10.
Utorok
07.00 sv. omša
BP pre Annu s rod.
Féria
07.10.
Streda
18.00 sv. omša
+ Jozef, Mária
Ružencovej Panny Márie
spomienka
08.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. Anna, František
Féria
09.10.
Piatok
18.00 sv. omša 
+ Jozef, Jozef
Féria
10.10.
Sobota
08.00 sv. omša
Za odprosenie Boha
bohuznámej rodiny
Panny Márie v sobotu 
ľub. spomienka 
11.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša 
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

28. nedeľa
v Cezročnom období „A“  

  • Dnes o 14.00 Eucharistická pobožnosť;
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na Dobročinné diela sv. otca, PBZ
  • Október – ružencový mesiac kedy pri spoločnej modlitbe sv. ruženca a pri splnení podmienok môžeme získať úplné odpustky, rozpis modlitby sv. ruženca podľa jednotlivých stavov je na nástenke;
  • V stredu na spomienku Ružencovej Panny Márie je celá dominikánska rodina pozvaná pomodliť sa slávnostný ruženec o 20.00 hod. a to za tých, ktorí zomreli počas pandémie, za rodiny pozostalých a tých, ktorí znášajú dôsledky pandémie; viac na nástenke; 
  • Milodary:  bohuznáma rodina na chrám 100€, PBZ;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Širáková Mária, Popaďáková Viera, Ďurová Mária, PBZ