Liturgický program na 1. adventnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
30.11
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ rod. Urbanová

Sv. Ondreja, apoštola
sviatok
Hlavný patrón diecézy

01.12
Utorok
08.00 sv. omša
+ sv. spoveď
Zdr. Zuzana – 30r.

Féria

02.12.
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. Terézia s rod.
Sv. Jozefa
Votívna sv. omša
03.12.
Štvrtok
08.00 sv. omša
+ spoveď chorých
Za živých a + z rod. Matejovej

Za povolania na kňazský stav
Votívna sv. omša

04.12.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna sv. omša

05.12.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za členov RB

O Preblahoslavenej
Panne Márii
Votívna sv. omša

06.12.
Nedeľa
08.30 sv. omša PRE SENIOROV
NAD 65r.
Za farnosť


10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

2. adventná nedeľa
„B“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť;
  • Dnešnou nedeľou vstupujeme do Adventu – nového liturgického roka, ktorý je duchovnou prípravou na sviatky Narodenia Pána, po sv. omšiach sa budeme spoločne modliť modlitbu Anjel Pána;
  • Dnes je celoslovenská zbierka na charitu, PBZ;
  • Od pondelka 30.11.  bude možné v sakristii kostola venovať milodar na kantorské a kostolnícke za tento kalendárny rok, PBZ;
  • Advent je čas, ktorým sa pripravujeme na čas Vianoc. Preto mladí z našej farnosti v spolupráci s p. starostom  prišli s iniciatívou „SPOLU PRE KRAJŠIE VIANOCE.“ Cieľom tejto aktivity je pomoc rodinám/osobám, ktoré majú slabšie sociálne zabezpečenie. Bude to konkrétna materiálna pomoc, ktorá bude mať zmysel len vtedy, ak sa zapojíme čím viacerí. Viac info na webovej stránke našej farnosti.
  • Milodary:  Bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 Eur; z krstu Šimona Guta rodičia obetovali 100 Eur a z pohrebu p. Ruženy Urbanovej syn Slavomír s rod. obetoval 50 Eur, všetkým darcom nech žehná Pán;
  • Upratovanie kostola v sobotu: Korytková Anna, Popaďáková Anna, Šoganičová Anna,  PBZ