Liturgický program na 4. adventnú nedeľu „B“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.12.
Pondelok
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Helena

 Féria 

22.12.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Pavol
 Féria
23.12.  
Streda
17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef, Anna
 Féria
24.12.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
Zdr. rod. Ščúrová
Féria
Štedrý deň
25.12.
Piatok
00.00 sv. omša
Na úmysel kňaza 

8.30 sv. omša pre seniorov nad 65r.
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša 
Na úmysel kňaza

18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Narodenie Pána

slávnosť

PRIKÁZANÝ  SVIATOK

26.12.
Sobota
8.30 sv. omša
Zdr. Štefan, Štefan

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

Sv. Štefana,
prvého mučeníka 
 
sviatok

27.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša pre seniorov nad 65r.
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

NEDEĽA SV. RODINY
Ježiša, Márie a Jozefa   „B“
sviatok

  • Úrad verejného zdravotníctva vydal podmienky za ktorých môžu byť počas Vianoc slávené bohoslužby, prečítajte si ich na webovej stránke farnosti v sekcii – oznamy.
  • Pripomínam  možnosť v sakristii kostola venovať milodar na kantorské a kostolnícke za tento kalendárny rok.
  • Dnes je zbierka na rádio Lumen, ktoré nám poslúži svojim vysielaním aj počas týchto sviatočných dní
  • V stredu po sv. omši a vo štvrtok ráno si budete môcť z kostola zobrať do svojich príbytkov betlehemské svetlo. Doneste si prosím lampáš alebo sviečku.
  • Na budúcu nedeľu, na sviatok Sv. Rodiny bude obnova manželských sľubov.
  • Pandemická komisia rozhodla že koledovanie „Dobrá novina“ sa nebude konať tradičným spôsobom po domoch, ale vzadu do pokladničky môžete obetovať na tento úmysel. Letáky budú doručené do schránok rodín, ktoré ste sa nahlásili.
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám obetovala 50€, päť bohuznámych rodín po 50€, tri  bohuznáme rod. 100€, bohuznáma rodina 150€ na účet farnosti, bohuznáma sestra rovnako na účet farnosti 50€; ružencové bratstvo farnosti 300€ a z krstu Jaroslavy Anny Murníkovej rodičia obetovali 100€;  všetkým darcom nech žehná Pán;
  • Upratovanie kostola vo štvrtok po sv. omši: Poláková Helena, Papinčáková Marianna, Očkášová Ľubica; PBZ