NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Katolícka cirkev slávi nedeľu po Veľkej noci
ako Nedeľu Božieho milosrdenstva

Najbližšia bude 11. apríla 2021. Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva“ (Den. 49).

 

 


Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,“ povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky“ (Den. 965).

Dôležitosť tohto sviatku vidia sestry sr. Faustíny vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,“ povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát“ (Den. 699).

Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,“ vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve“(Den. 570)

V nedeľu Božieho Milosrdenstva
bude chrám otvorený na súkromnú modlitbu
od 10.00 – 17.00 hod. 

 

Zároveň v nedeľu zvony katolíckych kostolov na Slovensku pozývajú veriacich k modlitbe za obete pandémie. Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vyzval kňazov, aby sa napoludnie pripojili k tejto spomienke.

„Nech je im Boh milosrdný a nech príjme na večnosť všetkých, ktorí podľahli ochoreniu. Okrem toho je to spomienka na všetky rodiny, v ktorých najbližší prežívajú náhle a ťažké odchody svojich blízkych. Chcem povzbudiť kňazov, aby práve v nedeľu Božieho milosrdenstva zazvonili a pripojili modlitbu za zomrelých a blízkych pozostalých, ktorí prechádzajú touto ťažkou situáciou.“         foto:novaline