Liturgický program na 4. veľkonočnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
26.04.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Peter Sopko
Féria
27.04.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Miroslav
Féria
28.04.
Streda
18.00 sv. omša
+ Dušan
Féria
29.04.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
Zdr. Ľubka
Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy
sviatok
30.04.
Piatok
18.00 sv. omša 
Zdr. rod Huttmanová, Poláková
Féria
01.05.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za ružencové bratstvo
Sv. Jozefa, robotníka,
Ľub. spomienka
02.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
pre seniorov nad 65r.
Za farnosť

10.30  sv. omša
Na úmysel kňaza

5. veľkonočná nedeľa
  „B“  

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri 150. výročí jeho titulu patróna Cirkvi, preto Apoštolská penitenciária udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície. V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.

  • V pondelok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí (aspoň jeden s rodičov)
  • Zbierka pri Božom hrobe na pomoc kresťanom vo Sv. zemi činila 469,27 Eur
  • Milodary: štyri bohuznáme rodiny obetovali na chrám po 50 Eur, tri bohuznáme rod. 100 Eur, bohuznáma rod. na účet 100 Eur, Mária Tirpáková 100 Eur, rod. Haburová 70 Eur, rod. Godová 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Michalenková Viera, Kušnírová Anna, Gofová Mária, PBZ