Liturgický program na 6. veľkonočnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.05.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Ján, Anna

V čase sejby
Votívna sv. omša
prosebný deň

11.05.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Regina
Féria
prosebný deň
12.05.
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Ján, 50 r.
Vigílna sv. omša
zo slávnosti
prosebný deň
13.05.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
Za veriacich farnosti
18.00 sv. omša
Zdr. Monika Ondrejová
Nanebovstúpenie Pána
slávnosť
PRIKÁZANÝ SVIATOK
14.05.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal Urban
Sv. Mateja, apoštola
sviatok
15.05.
Sobota
18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
Zdr. Peter, 50 r.
Féria
16.05.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach

10.30  sv. omša
Za veriacich farnosti

7. veľkonočná nedeľa
  „B“  

  • Mesiac máj je mariánskym mesiacom, pred každou sv. omšou sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie a Mariánsku modlitbu na úmysly, ktoré nám poslal sv. otec František
  • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami, záväzný je jeden deň, obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, stále platí dišpenz biskupov Slovenska od účasti na nedeľných sv. omšiach a prikázaných sviatkoch
  • V piatok po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí 
  • Budúcu sobotu o 9.30 hod. bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať   
  • Milodary: tri bohuznáme rod. na chrám 100 Eur, bohuznáma sestra 20 Eur,   PBZ
  • Upratovanie kostola: Demčáková Jolana, Urbanová Alena, Brindová Mária, PBZ