Liturgický program na 7. veľkonočnú nedeľu „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.05.
Pondelok
18.00  sv. omša
Zdr.  manž. Jozef a Anna Zelinkovi,
40 r. manželstva

Féria

18.05.
Utorok
08.00 sv. omša
Poďakovanie Marcel a Zuzana,
25 r. manželstva
Féria
19.05.
Streda
18.00 sv. omša
Za pokoj v bohuznámej rodine
Sv. Jozefa
votívna sv. omša
20.05.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
Zdr. manž. Pavol a Anna Valovčinovi,
60 r. manželstva
Féria
21.05.
Piatok
18.00 sv. omša
 
Zdr. Mária Hatalová
Za jednotu kresťanov
Votívna sv. omša
(kántry)
22.05.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Miroslav, 50r.
Féria
23.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30  sv. omša
+ Paulína, Štefan

Nedeľa
Zoslania Ducha Svätého

  „B“
TURÍCE
slávnosť

  • Mesiac máj je mariánskym mesiacom, pred každou sv. omšou sa budeme spoločne modliť Loretánske litánie a Mariánsku modlitbu na úmysly, ktoré nám poslal sv. otec František
  • Budúci týždeň –  streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni, záväzný je jeden deň, obsahom kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov.
  • Budúcu sobotu o 9.30 hod. bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí.
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.   
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 100 Eur, bohuznáma Zuzana 100 Eur, z krstu Patrika Irhu rodičia na chrám obetovali 100 Eur, PBZ
  • Ďakujeme za kvetinové dary pre náš chrám.
  • Upratovanie kostola v sobotu po sv. omši: Urbanová Mária, Hudáková Anna, Karolová Veronika, PBZ