Liturgický program na 10. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.06.
Pondelok
18.00  sv. omša
+ Mária
Féria
08.06.
Utorok
08.00 sv. omša
+ Ján Popaďák

Féria

09.06.
Streda
ZMENA
08.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
O sv. Jozefovi
Votívna sv. omša
10.06.
Štvrtok   
ZMENA
18.00 sv. omša
+ stretnutie prvoprijímajúcich detí
Zdr. Viliam, 50r.

Féria 

11.06.
Piatok
 18.00 sv. omša +
Odprosujúca pobožnosť

Na úmysel kňaza

O Najsvätejšom
Srdci Ježišovom
Slávnosť  

12.06.
Sobota
18.00 sv. omša
Za čl. ružencového bratstva

S platnosťou na nedeľu

13.06.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za veriacich farnosti

10.30   sv. omša
Za veriacich farnosti

11. NEDEĽA 
cez rok  „B“


  • Dnes o 14.00 pobožnosť s Eucharistickým požehnaním + výmena ružencových tajomstiev.
  • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby – Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • V utorok o 18.00 hod. bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí.
  • Zbierka na KS bola 212,- Eur, PBZ
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia, PBZ za milodar.
  • Pred každou sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  •  Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 Eur, bohuznáma rod. 50 Eur,  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Gaffová Mária, Urigová Anna, Gutová Ľudmila, PBZ