Liturgický program na 18. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.08.
Pondelok
17.00   sv. spoveď
18.00   sv. omša
Za duše v očistci

Féria

03.08.
Utorok
07.00 sv. omša + sv. spoveď do 9.00
+ Jozef Doroš

  Féria

04.08.
Streda
17.00   sv. spoveď
18.00   sv. omša
Za duše v očistci

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Spomienka

05.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých 

Zdr. Mária, 70r.

Za kňazské a rehoľné povolania
Votívna sv. omša

06.08.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + čl. BBSJ

Premenenie Pána
Sviatok

07.08.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša
Za členov RB

Panny Márie v sobotu 
Spomienka

08.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša
+ Marek Koscelník, nedož. 45r.

19. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 Eucharistická pobožnosť + výmena ružencových tajomstiev.
  • Vo štvrtok 0 8.00 sv. spoveď chorých.
  • Oznamujem horliteľkám ruží RB, že nové zoznamy čl. ruží začnú platiť až v septembri po voľbách.
  • Hodinu pred sv. omšou bude možnosť sa vyspovedať.
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Godová Erika, Jozefiaková Viera, Truchanová Mária, PBZ