Liturgický program na 27. nedeľu cez rok „B“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.10.
Pondelok
18.00 sv. omša (OTP)
+ Jozef, Anna, Andrej

Sv. Františka Assiského
Spomienka

05.10.
Utorok
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ Michal Demeter

Sv. Faustíny Kowalskej,
panny
Ľub. spomienka

06.10.
Streda
18.00 sv. omša (OTP)
Zdr. tela a duše pre Janku

Sv. Jozefa
Votívna sv.omša

07.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša (ZÁKLAD)
Zdr. Michal – 80r.

Ružencovej Panny Márie
Spomienka

08.10.
Piatok
18.00 sv. omša (OTP)
+ Ján, Mária, Ján Kmec

Féria

09.10.
Sobota
08.00 sv. omša (ZÁKLAD)
+ manž. Kovalíkovi

Panny Márie
v sobotu

Votívna sv. omša

10.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša  (Kompletne zaočkovaní)
Za farnosť

10.30 sv. omša (OTP)
Na úmysel kňaza

28. NEDEĽA 
cez rok  „B“

  • Dnes o 14.00 októbrová pobožnosť s výmenou ružencových tajomstiev.
  • Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii, preto nezabúdajme na túto modlitbu či už jednotlivo alebo v našich rodinách, pri splnení obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky, rozpis októbrových pobožností je na nástenke.
  • Vzadu na nástenke sú výsledky volieb RB v našej farnosti.
  • Zbierka na pomoc pre núdznych na Kube – 486,01 Eur; ďakujeme
  • Dnešnú nedeľu je zbierka na rádio Lumen, PBZ
  • Milodary: Bohuznáma sestra na chrám obetovala 50,- Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kuhejdová Helena, Nemčíková Anna, Urbanová Renáta,  PBZ