Liturgický program na 4. adventnú nedeľu „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

20.12.
Pondelok

08.00 sv. omša  (OP)
+ Ján, Ján, Mária

Féria

21.12.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Jozef, Alžbeta

Féria

22.12.
Streda

08.00 sv. omša (OP)
+ Jozef Doroš

Féria

23.12.
Štvrtok   

08.00 sv. omša (OP)
+ Marta Orlovská

Féria 

24.12.
Piatok

22.00 vigílna sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza

 

24.00 polnočná sv. omša (OP)
Za veriacich farnosti

NARODENIE PÁNA
Slávnosť

25.12.
Sobota

08.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza

 

10.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza

NARODENIE PÁNA
Slávnosť

26.12.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Zdr. Štefan, Štefan

Svätej rodiny
– Ježiša, Márie a Jozefa

Sviatok

  • Dnes o 14.00h. do 15.30h. bude sv. spoveď pred vianočnými sviatkami
  • Po každej sv. omši môžete v sakristii kostola obetovať milodar – kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok, PBZ
  • Jesenná zbierka na charitu sa predlžuje na celý mesiac december, PBZ
  • Podľa informácii z hygieny môžu byť na bohoslužbe účastné aj deti do 12r., ale len v sprievode svojich zaočkovaných rodičov, deti sa nebudú rátať do limitu 30 veriacich na bohoslužbu;
  • Kvôli pretrvávajúcej pandémii koledovanie Dobrej noviny po domoch nebude, mladí vám však roznesú do vašich domácnosti informácie o tejto aktivite, podporiť ju môžete finančne v chráme vzadu,  kde bude na to určená pokladnička, PBZ
  • V stredu po sv. omši si môžete vziať domov Betlehemské svetlo;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 Eur , dve bohuznáme rod. 100 Eur,  bohuznáma rodina na účet farnosti zaslala 100 Eur, rod. Dušana Pavlišina 100 Eur, ruž. bratstvo 200 Eur a na vianočnú výzdobu 100 Eur, PZB
  • Upratovanie kostola: Tomečeková Oľga, Slezáková Mária, Hričáková Mária; PBZ