Liturgický program na 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

03.01.
Pondelok

18.00 sv. omša  (OP)
+ Michal Bilý

Najsvätejšieho mena Ježiš
Ľubovoľná spomienka

04.01.
Utorok

08.00 sv. omša (OP)
+ Mária Ščurová

Utorok vo Vianočnom období

05.01.
Streda

18.00 sv. omša (OP)
+ manž. Mária a Ján Dorošovi

Vigílna sv. omša

06.01.
Štvrtok   

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

10.30 sv. omša (OP)
+ Ján Valovčin

ZJAVENIE  PÁNA
Slávnosť

07.01.
Piatok

08.00 sv. spoveď chorých
18.00 sv. omša
(OP)
Za živých a + členov BBSJ

Piatok po Zjavení Pána

08.01.
Sobota

08.00 sv. omša (OP)
Za ružencové bratstvo farnosti

Sobota po Zjavení Pána

09.01.
Nedeľa

08.30 sv. omša (OP)
Za farnosť

 

10.30 sv. omša (OP)
Na úmysel kňaza 

KRST KRISTA PÁNA  „C“

Sviatok
(obnova krstných sľubov)

  • Po každej sv. omši môžete v sakristii kostola obetovať milodar – kostolnícke a kantorské za tento kalendárny rok, PBZ
  • Jesenná zbierka na charitu bola 493.38 Eur, PBZ
  • Sv. omše na slávnosť Zjavenia Pána budú ako v nedeľu. Pri sv. omšiach bude požehnanie Trojkráľovej vody, ktorú si budete môcť po sv. omšiach zobrať do svojich domácnosti;
  • Posviacka domov bude vo štvrtok od 14.00h., iba tí, ktorí nemajú posvätený dom a novostavby.
  • Zbierka na Dobrú novinu bola  835.70 Eur, PBZ
  • Kto by potreboval pristúpiť k sv. spovedi budem k dispozícii pred každou sv. omšou.
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám obetovala 100 Eur , bohuznáma serstra 50 Eur,  PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu o 9.00h.: Urbanová Anna, Madarová Mária, Urbanová Magdaléna, PBZ