VOĽBY ČLENOV FARSKEJ RADY

 

Bratia a sestry,
týmto vyhlasujem voľby do farskej rady.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obr-vol1-3000x3000.jpg

Zvolený člen farskej rady má spĺňať tieto podmienky:

 1. Prijal/a iniciačné sviatosti: krst, sv. prijímanie a birmovku.
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti  Sečovská Polianka.
 3. Aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti.
 4. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á  svojprávnosti.
 5. Podľa KKP nie je vylúčený/á  z eucharistického spoločenstva.
 6. Plní si svoje krstné záväzky.
 7. Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou.
 8. Dovŕšil/a 18 rokov života.

Voliť môže:

 1. Prijal/a iniciačné sviatosti: krst, sv. prijímanie a birmovku.
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti  Sečovská Polianka.
 3. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti.
 4. Dovŕšil/a 18 rokov života.


Voľby budú prebiehať  v 2. kolách:

 1. kolo volieb:           

V nedeľu 13. marca 2022 po sv. omšiach budú rozdané lístky, kde môžete napísať 7. kandidátov do farskej rady. Odovzdávať ich budete môcť počas celého týždňa do nedele 20. marca 2022 do pripravenej volebnej schránky v kostole. V nedeľu volebná komisia vyberie schránku a vyhotoví zoznam kandidátov podľa hlasovania. Tento zoznam bude vzadu na stolíku a bude zverejnený na webovej stránke farnosti, aby navrhnutí kandidáti zvážili prijatie tejto služby.  Kto by nemohol, alebo nechcel prijať službu vo farskej rade, nech sa zo zoznamu vyčiarkne, alebo nech to nahlási v sakristii.

 1. kolo volieb:           

O ďalšom priebehu volieb, vás budem priebežne informovať.

 

Farská ekonomická rada (ďalej len FER)

je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetku a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný obozretne a spoľahlivo. Členovia FER sú volení na 5 rokov. Správca farnosti môže ich činnosť predĺžiť.

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) 

je poradným zborom farára, alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na dôstojné slávenie liturgie, predsviatostnú prípravu a katechézu, evanjelizáciu, rodinu, mládež, starostlivosť o seniorov a chorých, v neposlednom rade charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Členovia FPR rozpoznávajú potreby celej farnosti a spoločne sa zamýšľajú sa nad najvhodnejšími postupmi. Spolupracujú a radia sa s kňazom, oživujú aktivity vo farnosti a vnášajú do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farská rodina bola živým spoločenstvom majúcim „jedno srdce a jednu dušu.“