Liturgický program na Kvetnú nedeľu „C“

 

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
 

11.04.
Pondelok

18.00 sv. omša 
+ Helena, Pavol

Pondelok Svätého týždňa

12.04.
Utorok

07.00 sv. omša
Zdr. rod. Bandurová, Borošová

Utorok Svätého týždňa

13.04.
Streda

18.00 sv. omša
+ Ján, Ľudmila

Streda Svätého týždňa

14.04.
Štvrtok   

18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Zelený štvrtok Pánovej večere

15.04.
Piatok

14.15 pobožnosť Krížovej cesty


15.00 obrady Veľkého piatku 

Veľký piatok – Slávenie utrpenia
a smrti Pána
Deň prísneho pôstu

16.04.
Sobota

19.30 sv. omša Veľkonočnej vigílie
Na úmysel kňaza

Biela sobota
Veľkonočná vigília

17.04.
Nedeľa

07.30 Požehnanie veľkonočných jedál

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

„C“

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ

  • Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila minulú pôstnu nedeľu  celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine, obetovali ste 643,96 Eur, PBZ
  • Na slávenie Veľkonočnej vigílie si prineste sviece na obnovu krstných sľubov, pri ktorej môžeme získať odpustky;
  • Milodary: dve bohuznáme rodiny po 50,- Eur, bohuznáma sestra 20,- Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola vo štvrtok o 9.00 hod.: Víťazková Daniela, Nemcová Valéria, Hublerová Anna, PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ