Liturgický program na 6. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

23.05.
Pondelok

18.00 sv. omša 
Zdr. Anna Bižová

V čase sejby
Votívna sv. omša
Prosebný deň

24.05.
Utorok

07.00 sv. omša
+ Mikuláš, Mária, Mikuláš

Veľkonočná féria

25.05.
Streda

18.00 sv. omša
Za prvoprijímajúce deti

Vígílna sv. omša zo slávnosti

26.05.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Za farnosť

18.00 sv. omša
Zdr. Janka, 40r.

Nanebovstúpenie Pána
slávnosť

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ

27.05.
Piatok

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
Zdr. Anna Dziváková

Veľkonočná féria

28.05.
Sobota

08.00 sv. omša
+ Milan Hűbler

Veľkonočná féria

29.05.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Za
+ rodičov

7. Veľkonočná nedeľa
  „C“

  • Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie, pred každou sv. omšou sa spoločne budeme modliť Májovú pobožnosť – Loretánske litánie;
  • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu;
  • V piatok po sv. omši bude Eucharistická adorácia s našimi mladými, srdečne vás pozývajú;
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia, PBZ
  • Milodary: Dve bohuznáme rodiny na chrám obetovali po 50,- EUR, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Straková Anna, Pančušková Zuzana, Urbanová Anna
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ