Liturgický program na 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „C“

Liturgický program

Dátum

Čas a úmysel

Prehľad
  

30.05.
Pondelok

17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša 

+ Ján Kačmár 1. výr.

Veľkonočná féria

31.05.
Utorok

07.00 sv. omša  + sv. spoveď
+ Božia pomoc pre Jána

Veľkonočná féria

01.06.
Streda

17.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša – zádušná
+ Anna Brziaková

Sv. Justína, mučeníka
Spomienka

02.06.
Štvrtok   

07.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
8.00 sv. spoveď chorých

Za povolania na kňazský stav
Votívna sv. omša

03.06.
Piatok

17.00 Eucharistická poklona
18.00 sv. omša

Za živých a + členov BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
Votívna sv. omša

  1. piatok v mesiaci

04.06.
Sobota

07.00 Mariánske večeradlo
08.00 sv. omša

Za Ružencové bratstvo

O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie
Votívna sv. omša

05.06.
Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza 

Nedeľa
Zoslania Ducha Svätého
„C“

  • Do utorka sa pred každou sv. omšou sa ešte spoločne budeme modliť Májovú pobožnosť
  • Ďakujem tým, ktorí ste ostali v piatok po sv. omši na Eucharistickej adorácii s našimi mladými
  • Dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia, PBZ
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 a 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola v sobotu:  Ihnaciková Anna, Hoľanová Božena, Matisková Helena, PBZ
  • Aj naďalej vás prosím o modlitby za pokoj a mier na Ukrajine, PBZ