Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 16. nedeľa „cez rok“ C

Dátum

Deň

Kedy/Úmysel

Liturgia

18.7

Po

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján, Pavol, Mária

Féria

19.7

Ut

07.00 sv. omša
+ Jozef

Féria

20.7

St

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ZBP r. Kuhejdová

Féria

21.7

Št

07.00 sv. omša
+ ZBP r. Timková

Féria

22.7

Pia

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ ZBP Monika

Sv. Márie Magdalény, Sviatok

23.7

So

18.00 sv. omša
+ Helena, Ján

z nasledujúcej nedele

24.7

Ne

08.30 sv. omša
Anna a Pavol Urigoví – poďak. za 80 r. života

17. nedeľa „ cez rok“ C

Oznamy:

  • Nasledujúcu nedeľu 24. 7. 2022 bude o 10:00 gr. kat. odpust ku cti proroka Eliáša a Karmelskej Bohorodičky. Sv. omša o 10:30 z tohto dôvodu nebude. Je možnosť sobotnej večernej sv. omše s platnosťou na nedeľu.

  • V pondelok 18. 7. 2022 o 20:00 na ploche za kostolom budeme premietať rozprávku – letné kino. Pozvaní sú deti aj rodičia. Viac info na plagáte. 

  • Kto by chcel, dvojmesačník katolíckeho rádia Mária na mesiace júl, august, je v obmedzenom množstve k dispozícii na vyzdvihnutie v sakristii.

  • Milodary: Bohuznáma rodina darovala na kostol 200€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol a opravu fary. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

  • Upratovanie kostola: Alžbeta Madarová, Anna Popaďáková, Anna Korytková.