Liturgický program na 19. NEDEĽU cez rok „C“

Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 19. nedeľa „cez rok“ C

 

19. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
08.08.2022

Svätého Dominika, kňaza Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Zuzana, Peter, Jozef

Utorok
09.08.2022

Sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky
Európy Sviatok
(červená)

07.00 sv. omša
+ z r. Uličnej

Streda
10.08.2022

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sviatok
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Ján, Alžbeta, Jozef

Štvrtok
11.08.2022

Sv. Kláry, panny Spomienka
(biela)

07.00 sv. omša
ZBP Jozef, Martin, Martin

Piatok
12.08.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Anna

Sobota
13.08.2022

Votívna
Panny Márie v sobotu
(biela)

08.00 sv. omša
ZBP – Miloš (35r.)

Nedeľa
14.08.2022

20. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
+ Mária, Ján

Oznamy:

  • Dnes o 14:00 bude prvonedeľná pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev.

  • Chcem sa poďakovať ženám, ktoré boli v utorok ochotné prísť a pomôcť s upratovaním fary. Ďakujem za pomoc a spoločenstvo, ktoré sme vytvorili. Zároveň prosím znova o upratovanie po bielení v pondelok a utorok, nakoľko práce vďaka naším mužom promptne napredujú. Stretneme sa o 09:00.

  • Zvonček z minulej nedele: 250,40€

  • Milodary: Rodina Andreja Janoka darovala 100€, dve bohuznáme rodiny darovali po 50€, bohuznáma 20€, bohuznámy 300€, bohuznáma na účet 100€. Zo svadby Jána a Lucie Vaškových: 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Upratovanie kostola: Mária Daňková, Marianna Papinčáková, Helena Poľáková.

BLAŽENÝ ĹUD, KTORÝ SI PÁN VYVOLIL ZA DEDIČSTVO