Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 23. nedeľa „cez rok“ C

23. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok 05.09.2022

Sv. Matka Tereza z Kalkaty, panna a rehoľníčka Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Štefan, Mária

Utorok 06.09.2022

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety Sviatok (biela)

07.00 sv. omša
+ Anna

Streda 07.09.2022

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Spomienka
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Michal

Štvrtok
08.09.2022

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie Sviatok
(biela)

07.00 sv. omša
+ Ján, Mária

Piatok
09.09.2022

Féria
(zelená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Jozef

Sobota 10.09.2022

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu Votívna sv. omša

08.00 sv. omša
+ Jozef

Nedeľa
11.09.2022

24. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08:30 sv. omša
Poďakovanie za 90 r. života – Alžbeta

10:30 sv. omša
Za farnosť

Oznamy:

  • Dnes o 14:00 bude prvonedeľná pobožnosť spojená s výmenou ružencových tajomstiev.

  • Mladí ľudia, ktorí ešte neprijali Sviatosť birmovania sa môžu zapísať na prípravu zajtra 5.9, alebo v pia 9.9.2022 tu v kostole po večernej sv. omši. Týka sa to ročníkov narodenia 2001-2005. Prineste si so sebou písacie potreby.

  • V piatok 9.9.2022 bude úvodná sv. omša, pri ktorej budeme prosiť o požehnanie do nového školského

    roka – Veni Sancte. Pozvaní sú prváci, ktorým požehnám aktovky, taktiež aj deti a mládež našej farnosti.

  • Mládežnícke sv. omše v našej farnosti budú každý druhý a štvrtý piatok v mesiaci. Účasť mladých ľudí, obzvlášť birmovancov je potrebná.

  • Milodary: bohuznámy 50€; zo svadby: Róbert a Lucia Korytkoví 50€; z pohrebu Márie Trellovej 50€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

  • Upratovanie kostola: Alžbeta Makohusová, Mária Brindová, Jolana Demčáková

PANE, STAL SI SA NÁM ÚTOČIŠŤOM Z POKOLENIA NA POKOLENIE