Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 24. nedeľa „cez rok“ C

24. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok 12.09.2022

Najsvätejšieho mena Mária Spomienka
(biela)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
ZBP Jozef, Margita

Utorok
13.09.2022

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
(biela)

07.00 sv. omša
+ z r. Bilá, Matisková

Streda
14.09.2022

Povýšenie sv. Kríža Sviatok
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
ZBP Mária, Milan

Štvrtok
15.09.2022

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska Slávnosť
(biela)

08.30 sv. omša
+ Mária (1. výr.) 
10:30 sv. omša 
Za farnosť

Piatok
16.09.2022

Sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov Spomienka
(červená)

17.30 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Vincent

Sobota
17.09.2022

s platnosťou z nasledujúcej nedele

15:00 sobášna: M. Fedor – K. Majzeľová
18.00 sv. omša
+ Ján, Anna

Nedeľa
18.09.2022

25. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

09:00 sv. omša – Stankovce
+ Anna

10:30 sv. omša
Poď. za 50r. života – Mária

Oznamy:

 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú ako v nedeľu.

 • V piatok 16.9.2022 po večernej sv. omši prebehne dodatočné zapisovanie birmovancov. Nakoľko chceme

  vytvoriť širšie spoločenstvo mladých ľudí, zapísať sa môže aj ročník narodenia 2006.

 • Mládežnícke sv. omše v našej farnosti budú každý druhý a štvrtý piatok v mesiaci. Najbližšia bude 23. 9.

  2022 o 18:00. Účasť mladých ľudí, obzvlášť birmovancov je potrebná.

 • Stretnutie kurátorov farskej rady bude v stredu po večernej sv. omši na fare. Účasť je potrebná.

 • Vzadu v kostole si bezplatne môžete vyzdvihnúť program katolíckeho rádia Mária, na september

  a október. Viac na www.radiomaria.sk

 • Zvonček: 378,46€; Milodary: bohuznáma: 100€; bohuznáma 50€; bohuznáma rodina 200€; zo svadby:

  Lukáš a Lenka Bujkoví 100€. Pán Boh zaplať a požehnaj.

 • Upratovanie kostola: Anna Urbanová, Alena Urbanová, Anna Hudáková.

CHVÁĽTE PÁNA, LEBO DVÍHA CHUDOBNÝCH