Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 27. nedeľa „cez rok“ C

27. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
03.10.2022

Féria
(zelená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša

+ Ján, Mária

Utorok
04.10.2022

Sv. Františka Assiského Spomienka
(biela)

07.00 sv. omša
+ Ján

Streda
05.10.2022

Féria
(zelená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
ZBP Maroš, Michal

Štvrtok
06.10.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ Vincent, Vincent

Piatok
07.10.2022

Ružencovej Panny Márie Spomienka
(biela)

16.30 vyloženie Sviatosti Oltárnej 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
Za živých a zosnulých členov BBSJ

Sobota
08.10.2022

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(biela)

08:00 sv. omša
Poďakovanie za 81r. života – Anna

Nedeľa
09.10.2022

28. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

08:30 sv. omša
ZBP novomanželov: Jána a Natálie

10:30 sv. omša
Za farnosť

Oznamy:

 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 bude októbrová pobožnosť spojená s modlitbou ruženca, po nej

  výmena ružencových tajomstiev.

 • Na prvý piatok v mesiaci navštívim našich starkých a chorých od 8:00.

 • Členovia SSV si dnes po sv. omšiach môžu vyzdvihnúť Pútnik svätovojtešský a podielové knihy na rok 2023. Členský

  poplatok zostáva nezmenený 8€.

 • V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca so začiatkom o 17:30. Prosím o účasť aj mladších ročníkov. Rozpis bude na nástenke.

 • V piatok po sv. omši bude nácvik spevu na mládežnícku sv. omšu. Stáli členovia pozývajú nových hudobníkov

  a spevákov od 8. ročníka ZŠ. Príďte ponúknuť čas, ochotu a talent.

 • V sobotu od 8:30 bude brigáda za účelom odstraňovania starej omietky do výšky 2m. Pozývam mužov. Doneste si

  so sebou nástroje na jej odstránenie.

 • V pondelok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie hospodárskej rady.

 • V sobotu 8. 10. 2022 o 14:00 bude v priestoroch fary na prízemí prvé detské stretko v tomto školskom roku. Pozvané sú deti od 6 do 12 rokov. Plagát je na nástenke.

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola. Potrebujeme sa zomknúť, preto všetkým vopred ďakujem.

 • Záujemcovia o Mariánsky kalendár – do 20. októbra (nástenný, stolový – 3€) – zápis vzadu na stolíku.

 • Zvonček: 252,42€; Lumen: 385,7€ PBZ.

 • Milodary: Bohuznáma rodina 100€. z krstu Olivera Kušníra: 50€. Pán boh zaplať a požehnaj.

 • Upratovanie kostola: Anna Gerová, Lenka Murniková, Mária Gafová.

PANE, DAJ, ABY SME POČÚVALI TVOJ HLAS A NEZATVRDZOVALI SI SRDCIA.