Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 28. nedeľa „cez rok“ C

28. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok
10.10.2022

Féria
(zelená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
+ Juraj, Ján, Anna

Utorok
11.10.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ Ján, Mária

Streda
12.10.2022

Féria
(zelená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
ZBP r. Bandurová, Borošová

Štvrtok
13.10.2022

Féria
(zelená)

07.00 sv. omša
+ z r. Kočišová, Cvejkušová

Piatok
14.10.2022

Féria
(zelená)

17.00 sv. spoveď,
17:30 sv. ruženec
18.00 sv. omša
+ z r. Sršník, Varga

Sobota
15.10.2022

s platnosťou z nasledujúcej nedele
(biela)

18:00 sv. omša
+ Mária

Nedeľa
16.10.2022

29. nedeľa „ cez rok“ C
(zelená)

09:00 Stankovce
+ Anna, Pavol, Michal

10:30 sv. omša
Poďakovanie za 76 r. života – Mária

Oznamy:

 • Dnes popoludní o 13:30 bude októbrová pobožnosť spojená s modlitbou ruženca a vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

 • V mesiaci október sa modlíme modlitbu posvätného ruženca so začiatkom o 17:30. Prosím o účasť aj

  mladších ročníkov. Rozpis je na nástenke.

 • V piatok bude mládežnícka sv. omša. Účasť birmovancov je povinná. Pozvaní sú samozrejme všetci mladí. Viac info na plagáte na nástenke. V sobotu po večernej sv. omši bude prvé spoločné stretnutie v kostole s kňazom. Týka sa všetkých birmovancov vrátane dospelých.

 • Prvá detská sv. omša bude o týždeň v stredu 19. 10. 2022. Po tejto sv. omši bude zápis tretiakov, ktorí sa v tomto školskom roku pripravujú na Slávnosť prvého sv. prijímania.

 • Záujemcovia o Mariánsky kalendár – do 20. októbra (nástenný, stolový – 3€) – zápis vzadu na stolíku.

 • Úmysly na dušičkové sv. omše, ktoré tu zvykli byť, budem zapisovať v týždni po večerných sv. omšiach.

  Po kompletnom nahlásení budú zverejnené na nástenke v kostole počas dušičkovej oktávy.

 • Ďakujem všetkým chlapom za včerajšiu brigádu pri odstraňovaní omietok. Bolo nás úctyhodne. Pán Boh zaplať a odmeň každé vaše úsilie pri starostlivosti o Boží chrám.

 • Zvonček: 272,50€. PBZ.

 • Dnes je zbierka na opravu kostola. Potrebujeme sa zomknúť, preto všetkým vopred ďakujem.

 • Upratovanie kostola: Renáta Šinajová, Anna Balintová, Danka Kuhejdová.

PRED OČAMI POHANOV VYJAVIL PÁN SVOJU SPÁSU.