Rímskokatolícky Farský úrad Najsvätejšej Trojice
094 14 Sečovská Polianka 639
tel.: 057/449 72 95; email: secovska.polianka@abuke.sk

Bohoslužobný poriadok – 29. nedeľa „cez rok“ C

29. TÝŽDEŇ

Liturgický kalendár

Čas slávenia/Úmysel

Pondelok 17.10.2022

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka Spomienka

(červená)

17.00 sv. spoveď, 17:30 sv. ruženec

18.00 sv. omša

+ Michal

Utorok 18.10.2022

Sv. Lukáša, evanjelistu Sviatok

(červená)

07.00 sv. omša

+ Leopoldína, Mária

Streda 19.10.2022

Féria

(zelená)

17:30 sv. ruženec – bez kňaza

18.00 sv. omša

+ Michal, Miroslav

Štvrtok

20.10.2022

Féria

(zelená)

07.00 sv. omša

+ Ján, Zuzana

Piatok 21.10.2022

Féria

(zelená)

14:00 sobáš: Kentoš – Sroková

17.00 sv. ruženec, 17:30 akadémia

18.00 sv. omša

+ Mária

Sobota 22.10.2022

Votívna

Panny Márie v sobotu (biela)

08:00 sv. omša

+ Mária

Nedeľa

23.10.2022

30. nedeľa „ cez rok“ C Misijná nedeľa

(zelená)

08:30 sv. omša

Za farnosť

10:30 sv. omša

ZBP – Ľudmila (43r.)

Oznamy:

 • Dnes popoludní o 13:30 bude októbrová pobožnosť spojená s modlitbou ruženca a vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

 • Tento týždeň v stredu 19. 10. 2022 bude detská sv. omša. Po nej bude zápis tretiakov, ktorí sa v tomto

  školskom roku pripravujú na Slávnosť prvého sv. prijímania.

 • V piatok o 17:30 bude polhodinová akadémia o sv. Františkovi z Assisi , ktorú si pripravili naše deti pod vedením p. Zuzany Pančuškovej. Ruženec bude preto o 17:00. Spovedať v tento deň nebudem.

 • Úmysly na dušičkové sv. omše, ktoré tu zvykli byť, budem zapisovať v týždni po večerných sv. omšiach. Po

  kompletnom nahlásení budú zverejnené na nástenke v kostole počas dušičkovej oktávy.

 • Evanjelizačný program Godzone bude 27. 10. 2022 v Prešove – Tatran Handbal Aréna. Odchod autobusu o 16:30. Účasť birmovancov je povinná. Akcia je pre stredoškolákov a vysokoškolákov.

 • Kto odoberá Posol, nech vyplatí u p. kostolníčky 11€, môžu sa nahlásiť aj noví záujemcovia.

 • Ak by niekto chcel odoberať časopis Hlas, nech sa nahlási v sakristii. Ročné predplatné je 12€.

 • Zvonček: 265,34€. Zbierka na kostol: 1532,9€.

 • Milodary: Bohuznáma rodina: 500€; bohuznáma rodina: 100€. PBZ.

 • Dnes je zbierka pre r. Šuľákovú zasiahnutú požiarom. Buďme spolupatriční. V ich mene vyslovujem PBZ.

 • O týždeň je zbierka na misie. Môžete podporiť aj poštovým poukazom, ktorý nájdete vzadu v kostole.

 • Upratovanie kostola: Ľudmila Gutová, Ľubica Vasiľová, Jana Zubeková.

POMOC NÁM PRÍDE OD PÁNA, KTORÝ STVORIL NEBO I ZEM.