Svätý otec František v Posolstve k 52. svetovému dňu modlitieb

za duchovné povolania píše: „Skúsenosť vykročenia je spôsobom videnia kresťanského života, zvlášť tých, ktorí prijímajú povolanie zvláštneho zasvätenia službe Evanjelia. Ono spočíva na základe neustáleho návratu i premeny, v neustálom putovaní, v prechode zo smrti do života, ako to slávime v celej liturgii: je paschálnym dynamizmom. V podstate – od povolania Abraháma po povolanie Mojžiša, od putovania Izraela púšťou po návrat ohlasovaný prorokmi, až po misijnú cestu Ježiša, ktorej vrcholom je jeho smrť a zmŕtvychvstanie, povolanie je vždy činnosťou Boha, ktorý nás vyvádza z našej bezvýchodiskovej situácie, zbavuje nás všetkých foriem otroctva, nenecháva nás upadnúť do zvykovosti a ľahostajnosti a pobáda nás k radosti zo spoločenstva s Bohom i blížnymi. Odpovedať na Božie povolanie znamená dovoliť mu, aby nás vyviedol z našej falošnej stálosti (stabilnosti), ba aby nás naviedol na cestu k Ježišovi, ktorý je najdôležitejším a posledným cieľom nášho života i nášho šťastia.“

Modlitba:

Bože a Otče náš,
Ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov;
daruj svojej Cirkvi Ducha nábožnosti a sily,
aby v nej vzbudzoval hodných služobníkov tvojho oltára
a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pred blížiacim sa Svätým rokom milosrdenstva,

ktorý sa začne 8. decembra 2015,

bude úradne zverejnená tzv. „Bula vyhlásenia“.

 

 Stane sa tak 11. apríla, v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva,
keď bude tento dokument slávnostne prečítaný pred Svätou bránou baziliky sv. Petra.
Následne bude pápež František predsedať sláveniu
Prvých vešpier
Nedele Božieho milosrdenstva,
čím sa osobitne zdôrazní základ slávenia mimoriadneho svätého roka,
ktorým je Božie milosrdenstvo.

 

Bula vyhlásenia nejakého jubilea, osobitne v prípadne mimoriadneho Svätého roka, … Čítať viac

Veľkonočné prianie

„Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť
a evanjeliom zjavil život.“

image003

 Požehnané veľkonočné sviatky

plné nádeje a radosti želá s požehnaním

 d. o. Kamil

a členovia farskej rady

 „Boh nie je voči svetu ľahostajný, ale ho miluje až tak,
že za spásu každého človeka obetoval svojho Syna.
Vo vtelení, vo svojom pozemskom živote, v smrti a zmŕtvychvstaní
Boží Syn definitívne otvoril dvere medzi Bohom a človekom, medzi nebom a zemou.
A Cirkev je jeho ruka, ktorá drží tieto dvere otvorené…“
 (Posolstvo Sv. Otca Františka na Pôstne obdobie 2015)